Regulamin

Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego „Gabinet dla Dzieci”.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gabinet dla Dzieci działa na podstawie:

– przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności  leczniczej (Dz. U. Z 2015r. poz. 618 z późn. zm.),

– wpisu nr 000000249546 do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,

-niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, miejsce wezwania, Bydgoszcz ul. Fordońska 433 lokal U3.

II CEL, ZADANIA, I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych rzez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności :

a/ badanie i porada lekarska, także w domu,

b/ leczenie,

c/ wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

III RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki oraz w miejscu pobytu pacjenta.

IV ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Działalnością podmiotu leczniczego zarządza i kieruje lekarz, który go utworzył.

2. Świadczeń zdrowotnych w ramach podmiotu udziela lekarz, z którym podmiot zawarł umowę o świadczenie usług medycznych oraz właściciel, posiadający własną praktykę lekarską, osobiście.

3. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności elektronicznego lub osobistego zgłoszenia.

V OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Ustala się następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 11,31 zł brutto, w tym podatek VAT, jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,40 zł brutto, w tym podatek VAT, udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,26 zł brutto, w tym podatek VAT.

VI OPŁATY

Ustala się następujące wysokości opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych:

1/ wizyta stacjonarna 180 zł ,

2/ jeśli na jednej wizycie stacjonarnej przyjmowana jest więcej niż jedna osoba, koszt oblicza się dodając za każdą drugą i kolejną osobę 50 zł.

3/ wizyta kontrolna, pierwsza, w ciągu 3 dni, jest udzielana bezpłatnie. Koszt drugiej i kolejnej wizyty ustalany jest indywidualnie przez przyjmującego lekarza.

4/ wizyta domowa 200 zł

5/ wizyta laktacyjna, stacjonarna 250 zł za pierwszorazowe świadczenie, 150 zł za każde kolejne dla tej samej osoby.

Bydgoszcz, dnia 01.03.2022 r.